Cung cấp dịch Vụ Kiểm Toán Doanh Nghiệp

 

Phương pháp kiểm toán của Chúng tôi là tập trung tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. Qua đó, cùng với kinh nghiệm thực tiễn có được trong nhiều năm, Chúng tôi có thể đưa ra các ý kiến tư vấn có giá trị đối với công việc kinh doanh của khách hàng cũng như gợi ý để hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng.

4 osa Cung cấp dịch Vụ Kiểm Toán Doanh Nghiệp

Nội dung dịch vụ :

–  Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo luật định
–  Kiểm toán Báo cáo Tài chính cho mục đích đặc biệt
–  Kiểm toán hoạt động
–  Kiểm toán tuân thủ
–  Soát xét thông tin trên Báo cáo Tài chính
–  Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục đã thỏa thuận trước
–  Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư, quyết toán vốn xây dựng cơ bản hoàn thành
–  Soát xét và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
–  Kiểm toán nội bộ.
Đến với chúng tôi để hưởng dịch vụ tốt nhất !

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>